亚博yabo - 最新官网登录

热门关键词:  xxx

您的位置: 主页 > 资讯动态 > 最新新闻 >
小学一年级课外经典古诗文诵读(拼音版)暑假积累篇
作者:亚博yabo最新官网登录 来源:亚博yabo最新官网登录 点击: 发布日期: 2022-10-22 05:15
信息摘要:
亚博yabo - 最新官网登录三 字 经(节选)(一)人 之 初rén zhī chū xìng běn shàn人之初,性本善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近, 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān苟 不 教,性乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān教之 道, 贵 以 专。...
本文摘要:三 字 经(节选)(一)人 之 初rén zhī chū xìng běn shàn人之初,性本善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近, 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān苟 不 教,性乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān教之 道, 贵 以 专。

亚博yabo官网登录

三 字 经(节选)(一)人 之 初rén zhī chū xìng běn shàn人之初,性本善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近, 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān苟 不 教,性乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān教之 道, 贵 以 专。

(二)昔 孟 母xī mèng mǔ zé lín chǔ昔 孟 母, 择 邻 处,zǐ bù xué duàn jī zhù子 不 学, 断 机 杼。dòu yān shān yǒu yì fāng窦 燕 山,有 义 方。

jiāo wǔ zǐ míng jù yáng教 五 子, 名 俱 扬。yǎng bú jiào fù zhī guò养 不 教, 父 之 过。jiào bù yán shī zhī duò教 不 严, 师 之 惰。(三)子不学zǐ bù xué fēi suǒ yí子 不 学, 非 所 宜。

yòu bù xué lǎo hé wéi幼 不 学,老 何 为。yù bù zhuó bù chéng qì玉 不 琢, 不 成 器。rén bù xué bù zhī yì人 不 学, 不 知 义。

(四)为 人 子wéi rén zǐ fāng shào shí为 人 子, 方 少 时。qīn shī yǒu xí lǐ yí亲 师 友, 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí香 九 龄, 能 温 席。xiào yú qīn suǒ dāng zhí孝 于 亲, 所 当 执。

róng sì suì néng ràng lí融 四 岁, 能 让 梨。dì yú zhǎng yí xiān zhī弟 于 长, 宜 先 知。

(五)首 孝 悌shǒu xiào tì cì jiàn wén首 孝 悌, 次 见 闻。zhī mǒu shù shí mǒu wén知 某 数,识 某 文。yī ér shí shí ér bǎi一 而 十, 十 而 百。

bǎi ér qiān qiān ér wàn百 而 千, 千 而 万。(六)曰 春 夏yuē chūn xià yuē qiū dōng曰 春 夏, 曰 秋 冬。cǐ sì shí yùn bù qióng此 四 时, 运 不 穷。

yuē nán běi yuē xī dōng曰 南 北, 曰 西 东。cǐ sì fāng yìng hū zhōng此 四 方, 应 乎 中。yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ曰 水 火,木 金 土。cǐ wǔ hang běn hū shù此 五 行, 本 乎 数。

(七)曰仁义yuē rén yì lǐ zhì xìn曰 仁 义, 礼 智 信cǐ wǔ cháng bù róng wěn此 五 常, 不 容 紊。(八)稻 粱 菽Dào liáng shū mài shǔ jì稻 粱 菽, 麦 黍 稷。cǐ liù gǔ rén suǒ shí此 六 谷, 人 所 食。

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ马 牛 羊, 鸡 犬 豕。cǐ liù chù rén suǒ sì此 六 畜, 人 所 饲。

(九)曰 喜 怒yuē xǐ nù yuē āi jù曰 喜 怒, 曰 哀 惧。ài wù yù qī qíng jù爱 恶 欲, 七 情 具。

páo tǔ gé mù shí jīn匏 土 革 ,木 石 金。sī yǔ zhú nǎi bā yīn丝 与 竹, 乃 八 音。(十)高 曾 祖gāo zēng zǔ fù ér shēn高 曾 祖, 父 而 身。

shēn ér zǐ zǐ ér sūn身 而 子, 子 而 孙。zì zǐ sūn zhì xuán zēng自 子 孙, 至 元 曾。nǎi jiǔ zú rén zhī lún乃 九 族, 人 之 伦。(十一)父 子 恩fù zǐ ēn fū fù cóng父 子 恩, 夫 妇 从xiōng zé yǒu dì zé gōng兄 则 友, 弟 则 恭zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng长 幼 序, 友 与 朋。

jūn zé jìng chén zé zhōng君 则 敬, 臣 则 忠。cǐ shí yì rén suǒ tóng此 十 义, 人 所 同。(十二)凡 训 蒙fán xùn méng xū jiǎng jiū凡 训 蒙, 须 讲 究。xiáng xùn gǔ míng jù dòu详 训 诂, 明 句 读。

wéi xué zhě bì yǒu chū为 学 者, 必 有 初。xiǎo xué zhōng zhì sì shū小 学 终, 至 四 书。(十三)论 语 者lún yǔ zhě èr shí piān论 语 者, 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán群 弟 子, 记 善 言。mèng zǐ zhě qī piān zhǐ者, 七 篇 止。

jiǎng dào dé shuō rén yì讲 道 德, 说 仁 义。(十四)作 中 庸zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ作 中 庸, 子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bù yì中 不 偏, 庸 不 易。zuò dà xué nǎi zēng zǐ作 大 学, 乃 曾 子。

zì xiū qí zhì píng zhì自 修 齐, 至 平 治。(十五)孝 经 通xiào jīng tōng sì shū shú孝 经 通, 四 书 熟。rú liù jīng shǐ kě dú如 六 经, 始 可 读。

shī shū yì lǐ chūn qiū诗 书 易, 礼 春 秋。hào liù jīng dāng jiǎng qiú号 六 经, 当 讲 求。

(十六)我 周 公wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ我 周 公 , 作 周 礼。zhù liù guān cún zhì tǐ著 六 官, 存 治 体。dà xiǎo dài zhù lǐ jì大 小 戴, 注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè bèi述 圣 言, 礼 乐 备。(十七)昔仲尼xī zhòng ní shī xiàng tuó昔 仲 尼, 师 项 橐。gǔ shèng xián shàng qín xué古 圣 贤, 尚 勤 学。

zhào zhōng līng dú lǔ lún赵 中 令, 读 鲁 论。bǐ jì shì xué qiě qín彼 既 仕, 学 且 勤。(十八)披 蒲 编pī pú biān xuē zhú jiǎn披 蒲 编, 削 竹 简。

bǐ wú shū qiě zhī miǎn彼 无 书, 且 知 勉。tóu xuán liáng zhuī cì gǔ头 悬 梁, 锥 刺 股。bǐ bù jiào zì qín kǔ彼 不 教, 自 勤 苦。

(十九)如 囊 萤rú náng yíng rú yìng xuě如 囊 萤, 如 映 雪。jiā suī pín xué bù chuò家 虽 贫, 学 不 辍。rú fù xīn rú guà jiǎo如 负 薪, 如 挂 角。

shēn suī láo yóu kǔ zhuó身 虽 劳, 犹 苦 卓。(二十)苏 老 泉sū lǎo quán èr shí qī苏 老 泉, 二 十 七。shǐ fā fèn dú shū jí始 发 愤 , 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí彼 既 老, 犹 悔 迟。ěr xiǎo shēng yí zǎo sī,尔 小 生 , 宜 早 思。

(二十一)蚕 吐 丝cán tǔ sī fēng niàng mì蚕 吐 丝, 蜂 酿 蜜。rén bù xué bù rú wù人 不 学, 不 如 物。yòu ér xué zhuàng ér xíng幼 而 学, 壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé mín上 致 君。下 泽 民。

弟 子 规(节选)(一)总 序dì zǐ guī shèng rén xùn弟 子 规, 圣 人 训。shǒu xiào tì cì jǐn xìn首 孝 悌, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén泛 爱 众, 而 亲 仁。yǒu yú lì zé xué wén有 余 力, 则 学 文。(二)父 母 呼fù mǔ hū yìng wù huǎn父 母 呼, 应 勿 缓。

fù mǔ mìng xíng wù lǎn父 母 命, 行 勿 懒。fù mǔ jiào xū jìng tīng父 母 教, 须 敬 听。

fù mǔ zé xū shùn chéng父 母 责, 须 顺 承。(三)冬 则 温dōng zé wēn xià zé qìng冬 则 温, 夏 则 凊。

chén zé xǐng hūn zé dìng晨 则 省, 昏 则 定。(四)出 必 告chū bì gào fǎn bì miàn出 必 告, 反 必 面。jū yǒu cháng yè wú biàn居 有 常, 业 无 变。

(五)事 虽 小Shì suī xiǎo wù shàn wéi事 虽 小, 勿 擅 为。gǒu shàn wéi zǐ dào kuī苟 擅 为, 子 道 亏。wù suī xiǎo wù sī cáng物 虽 小, 勿 私 藏。

gǒu sī cáng qīn xīn shāng苟 私 藏, 亲 心 伤。(六)亲 所 好qīn suǒ hào lì wèi jù亲 所 好, 力 为 具。

qīn suǒ wù jǐn wèi qù亲 所 恶, 谨 为 去。(七)身 有 伤shēn yǒu shāng yí qīn yōu身 有 伤, 贻 亲 忧。dé yǒu shāng yí qīn xiū德 有 伤, 贻 亲 羞。

qīn ài wǒ xiào hé nán亲 爱 我, 孝 何 难。qīn zēng wǒ xiào fāng xián亲 憎 我, 孝 方 贤。

(八)亲 有 过qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng亲 有 过, 谏 使 更。yí wú sè róu wú shēng怡 吾 色, 柔 吾 声。jiàn bú rù yuè fù jiàn谏 不 入, 悦 复 谏。

hào qì suí tà wú yuàn 号 泣 随, 挞 无 怨。(九)兄 道 友xiōng dào yǒu dì dào gōng兄 道 友,弟 道 恭。

xiōng dì mù xiào zài zhōng兄 弟 睦, 孝 在 中。cái wù qīng yuàn hé shēng财 物 轻, 怨 何 生。

yán yǔ rěn fèn zì mǐn言 语 忍,忿 自 泯。(十)或 饮 食 huò yǐn shí huò zuò zǒu 或 饮 食, 或 坐 走。zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 长 者 先, 幼 者 后。

zhǎng hū rén jí dài jiào 长 呼 人, 即 代 叫。rén bú zài jǐ jí dào人 不 在, 己 即 到。(十一)称 尊 长chēng zūn zhǎng wù hū míng称 尊 长, 勿 呼 名。

duì zūn zhǎng wù xiàn néng对 尊 长, 勿 见 能。lù yù zhǎng jí qū yī路 遇 长, 疾 趋 揖。zhǎng wú yán tuì gōng lì长 无 言, 退 恭 立。qí xià mǎ chéng xià jū骑 下 马, 乘 下 车。

guò yóu dài bǎi bù yú过 犹 待 , 百 步 余。(十二)长 者 立zhǎng zhě lì yòu wù zuò长 者 立, 幼 勿 坐。zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò长 者 坐, 命 乃 坐。

zūn zhǎng qián shēng yào dī尊 长 前, 声 要 低。dī bù wén què fēi yí 低 不 闻, 却 非 宜。jìn bì qū tuì bì chí 进 必 趋, 退 必 迟。

wèn qǐ duì shì wù yí 问 起 对, 视 勿 移。(十三) 朝 起 早zhāo qǐ zǎo yè mián chí朝 起 早, 夜 眠 迟。lǎo yì zhì xī cǐ shí老 易 至, 惜 此 时。

chén bì guàn jiān shù kǒu晨 必 盥, 兼 漱 口。biàn niào huí zhé jìng shǒu便 溺 回, 辄 净 手。

guān bì zhèng niǔ bì jié 冠 必 正, 纽 必 结。wà yǔ lǚ jù jǐn qiè 袜 与 履, 俱 紧 切。zhì guān fú yǒu dìng wèi 置 冠 服, 有 定 位。

wù luàn dùn zhì wū huì勿 乱 顿, 致 污 秽。(十四)衣 贵 洁yī guì jié bú guì huá衣 贵 洁, 不 贵 华。shàng xún fèn xià chèn jiā上 循 分, 下 称 家。

d uì yǐn shí wù jiǎn zé对 饮 食, 勿 拣 择。Shí shì kě wù guò zé食 适 可, 勿 过 则。nián fāng shào wù yǐn jiǔ年 方 少, 勿 饮 酒。yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu饮 酒 醉, 最 为 丑。

(十五)步 从 容bù cōng róng lì duān zhèng 步 从 容, 立 端 正。yī shēn yuán bài gōng jìng 揖 深 圆, 拜 恭 敬。wù jiàn yù wù bǒ yǐ 勿 践 阈, 勿 跛 倚。

wù jī jù wù yáo bì 勿 箕 踞, 勿 摇 髀。(十六)入 虚 室rù xū shì rú yǒu rén 入 虚 室, 如 有 人。shì wù máng máng duō cuò 事 勿 忙, 忙 多 错。wù wèi nán wù qīng lüè 勿 畏 难, 勿 轻 略。

(十七)将 入 门jiāng rù mén wèn shú cún 将 入 门, 问 孰 存。jiāng shàng táng shēng bì yáng 将 上 堂, 声 必 扬。rén wèn shuí duì yǐ míng 人 问 谁, 对 以 名。

wú yǔ wǒ bù fēn míng 吾 与 我 , 不 分 明。(十八)用 人 物yòng rén wù xū míng qiú 用 人 物, 须 明 求。tǎng bú wèn jí wéi tōu 倘 不 问, 即 为 偷。jiè rén wù jí shí huán 借 人 物,及 时 还。

亚博yabo最新官网登录

hòu yǒu jí jiè bù nán 后 有 急, 借 不 难。(十九)见 未 真jiàn wèi zhēn wù qīng yán 见 未 真, 勿 轻 言。zhī wèi dì wù qīng chuán 知 未 的, 勿 轻 传。

shì fēi yí wù qīng nuò 事 非 宜, 勿 轻 诺。gǒu qīng nuò jìn tuì cuò 苟 轻 诺, 进 退 错。

(二十)见 人 善jiàn rén shàn jí sī qí 见 人 善, 即 思 齐。zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī 纵 去 远, 以 渐 跻。jiàn rén è jí nèi xǐng 见 人 恶, 即 内 省。

yǒu zé gǎi wú jiā jǐng 有 则 改, 无 加 警。(二十一)唯 德 学wéi dé xué wéi cái yì 唯 德 学, 唯 才 艺。bù rú rén dāng zì lì 不 如 人, 当 自 砺ruò yī fú ruò yǐn shí 若 衣 服,若 饮 食。

bù rú rén wù shēng qī 不 如 人, 勿 生 戚。一年级上学期学生诵读《古诗》(精选) lù zhài1鹿 柴tánɡ wánɡ wéi(唐) 王 维kōnɡ shān bú jiàn rén, 空 山 不 见 人 dàn wén rén yǔ xiǎnɡ。

但 闻 人 语 响fǎn jǐnɡ rù shēn lín, 返 景 入 深 林fù zhào qīnɡ tái shànɡ。复 照 青 苔 上 wū yī xiàng2.乌 衣 巷t áng liú yǔ xī(唐) 刘 禹 锡zhū què qiáo biān yě cǎo huā朱 雀 桥 边 野 草 花 ,wū yī xiàng kǒu xī yáng xié乌 衣 巷 口 夕 阳 斜。jiù shí wáng xiè táng qián yàn旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 飞 入 寻 常 百 姓 家。zèng wāng lún3 赠 汪 伦t áng lǐ bái(唐) 李 白lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng李 白 乘 舟 将 欲 行 ,hū wén àn shàng tà gē shēng忽 闻 岸 上 踏 歌 声。

táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ桃 花 潭 水 深 千 尺 ,bù jí wāng lún sòng wǒ qíng不 及 汪 伦 送 我 情。sài xià qǔ4塞 下 曲 (一)táng lú lún(唐)卢 纶lín àn cǎo jīng fēng 林 暗 草 惊 风 ,jiāng jūn yè yǐn gōng 将 军 夜 引 弓。píng míng xún bái yǔ 平 明 寻 白 羽 ,mò zài shí léng zhōng 没 在 石 棱 中。sài xià qǔ5塞 下 曲 (二)tàng lú lún(唐)卢 纶yuè hēi yàn fēi ɡāo月 黑 雁 飞 高 ,chán yú yè dùn táo 单 于 夜 遁 逃。

yù jiānɡ qīnɡ qí zhú 欲 将 轻 骑 逐 ,dà xuě mǎn ɡōnɡ dāo 大 雪 满 弓 刀。mǐn nóng6悯农(二)tánɡ lǐ shēn(唐)李 绅 chūn zhǒng yī lì sù春 种 一 粒 粟,qiū shōu wàn kē zǐ秋 收 万 颗 子。

sì hǎi wú xián tián ,四 海 无 闲 田, nóng fū yóu è sǐ。农 夫 犹 饿 死。dēnɡ lè yóu yuán 7.登 乐 游 原 tánɡ lǐ shānɡ yǐn (唐) 李商隐xiànɡ wǎn yì bú shì,向 晚 意 不 适qū chē dēnɡ ɡǔ yuán。

驱 车 登 古 原xī yánɡ wú xiàn hǎo, 夕 阳 无 限 好zhǐ shì jìn huánɡ hūn。只 是 近 黄 昏 fēng8蜂táng luó yǐn(唐)罗 隐bú lùn ping dì yǔ shān jiān,不 论 平 地 与 山 尖wú xiàn fēng guāng jìn bèi zhàn。

无 限 风 光 尽 被 占cǎi dé bǎi huā chéng mì hòu, 采 得 百 花 成 蜜 后wéi shuí xīn kǔ wéi shuí tián。为 谁 辛 苦 为 谁 甜 yǒng huá shān 9咏 华 山sòng kòu zhǔn(宋) 寇准zhī yǒu tiān zài shàng, 只 有 天 在 上gèng wú shān yǔ qí。更 无 山 与 齐jǔ tóu hóng rì jìn, 举 头 红 日 近huí shǒu bái yún dī。回 首 白 云 低 qiū xī10秋夕táng dù mù(唐) 杜 牧yín zhú qiū guāng lěng huà píng, 银 烛 秋 光 冷 画 屏qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng。

轻 罗 小 扇 扑 流 萤tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ, 天 阶 夜 色 凉 如 水wò kàn qiān niú zhī nǚ xīng。卧 看 牵 牛 织 女 星。


本文关键词:小学,一年级,课外,经典,古,诗文,诵读,拼音,版,亚博yabo官网登录

本文来源:亚博yabo-www.xmguanlai.com

全国服务热线

0633-452864708